Menu
cache/resized/cbe3dffb4ae8ac1a19932add9ae7ffed.jpg
PALOVEAPE 'O E UIKE 'OUA 'E TANGI KE TATAU NA'A ...
cache/resized/fcc387c5ab15cde71052b8c82f3e405f.jpg
Lotus Motors Me'alele fo'ou mo sekeniheni ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Hifoaki Tohi Hono Kaiha'asi 'a e Kakai 'o e Motu ko 'Ata Featured

'Otu mu'a mei hema ki mata'u: Kolokesa Uafa Mahina-Tuai, Paul Janman (tufunga hele'uhila Tongan Ark mo e tufunga tohi On Tongan Poetry 'a Futa Helu na'e kau he faka'ali'ali mo fakatau atu), Dr Scott Hamilton (tufunga tohi The Stolen Island: Searching for 'Ata), Palofesa Hufanga Dr 'Okusitino Mahina. 'Otu mu'a mei hema ki mata'u: Kolokesa Uafa Mahina-Tuai, Paul Janman (tufunga hele'uhila Tongan Ark mo e tufunga tohi On Tongan Poetry 'a Futa Helu na'e kau he faka'ali'ali mo fakatau atu), Dr Scott Hamilton (tufunga tohi The Stolen Island: Searching for 'Ata), Palofesa Hufanga Dr 'Okusitino Mahina.

28 Novema, 2016. Na'e hifoaki 'a e tohi ko e The Stolen Island: Searching for 'Ata (Ko e Motu Kaiha'a: Ko e Kumi ki 'Ata) fekau'aki mo hono kaiha'asi, kaka'i, lohiaki'i mo fakamalohi'i 'a e kakai 'o e motu ko 'Ata he Laipeli 'o 'Aokalani Lotoloto 'i 'Aokalani 'i Aotearoa Nu'usila he po 24 'o Novema, 2016.

Na'e fatu 'e Dr Scott Hamilton hili ha'ane fekumi mo fakatotolo ha ngaahi ta'u lahi he ngaahi 'akaivi, laipeli mo e kainga Tonga ka e tefito ki he kainga 'Ata kimu'a mo lolotonga 'ene faiako he 'Univesiti 'Atenisi. 'Oku lahi hake 'a 'Ata he kilomita 'e taha tapafa tatau mo tu'u he tokelau-hihifo 'o Tongatapu mo 'Eua.

Ko e tu'uaki 'a e hifoaki tohi he Laipeli 'o 'Aokalani Lotoloto

Na'e hoko 'a e kaiha'a kakai (blackbirding) ko 'eni he ta'u 1863 ko e taumu'a ke 'ave fakamalohi kinautolu ke nau ngaue popula he ngaahi ngoue'anga 'i 'Amelika Tonga pe Saute 'Amelika 'o hange ko Peru.

Na'e fakafuofua ki he tokolahi 'o 'Ata ki he kakai 'e toko 350 pea na'e fe'unga moe kakai tangta 'e toko 140 tupu na'e kaiha'asi. Na'e lohiaki'i mo kaka'i kinautolu 'e he kau kauvaka mo e kapiteni hono taki kinautolu ki vaka ko e fefakatau'aki tokua ka he'enau kakato kotoa ki 'ana kuo tapuni malu mo songo leva 'ae matapa.

Na'e taki he kaiha'a kakai ko 'eni 'a Kapiteni Thomas James McGrath na'e kapiteni he vaka hoka tofua'a ko e Crecian 'o e kautaha vaka hoka tofua'a lahi mo 'iloa 'a e famili mo'umo'ua mo tu'umalie 'i Hopate 'i Tasimenia 'i 'Aositelelia.

Na'e kamata ke holoa mamalie 'a e pisinisi hoka tofua'a he 1850 tupu hotau potutahi mo mamani lahi pea mafuli mamalie leva mei he pisinisi hoka tofua'a ki he pisinisi kumi kau ngaue leipa 'a ia na'e ngaue'aki lahi 'a e founga 'o e kaiha'asi, kaka'i, lohiaki'i mo fakamalohi'i 'a e kakai.

Na'e to e kaiha'asi, lohiaki'i mo kaka'i mo e toko 30 mei Niuafo'ou pea to e hoko mo e me'a tatau 'i 'Uhiha ka na'e iku ta 'e he kainga 'o Malupo 'a e kapiteni mo e kau kavaka 'o nau iku hola vale.

Na'e fetongitongi 'a e kakai Tonga 'e toko 174 na'e kaiha'asi mei 'Ata mei he vaka ki he vaka 'o fakahifo kinautolu he motu ko Pukapuka he 'Otu Tuamotu mo ha toko 400 tupu mei he ngaahi 'otu motu kehekehe. Na'e toki 'ave honau toenga ko e toko 200 'o kau ai 'a e kau Tonga 'e toko 38 na'e kei mo'ui 'e ha vakatau manuao Peru ko eTumbes ki Peru.

'Oku hokohoko atu 'a e fekumi mo e fakatotolo 'a Dr Hamilton ki he hako 'o kinautolu Tonga 'i Peru pea 'oku matamata 'oku kei fakahakohako ai honau ni'ihi neongo ko e ngaue faingata'a 'eni.

Na'e tu'utu'uni 'e Tupou I hili pe hono 'ilo 'a e kaiha'a kakai na'e hoko 'i Ata ke fetukutuku mai honau 'eiki 'a Tupou 'Ata mo hono kainga ki he motu fo'ou ko 'Eua 'o nau nofo 'i Ha'atu'a mo Kolomalie. Na'e 'iloa 'a e kolo 'o Tupou 'Ata mo hono kainga 'i 'Ata ko Kolomaile 'o mahino mai ko e kakala 'o 'Ata ko e vaomaile.

'Oku fakakaukau 'a Dr Hamilton ke hoko atu 'ene fekumi mo e fakatotolo ki he kaveinga mo e taumu'a tatau 'oku lau 'a e kaiha'a kakai he motu ko Toku 'i Vava'u 'o fakahangahanga ke to e fatu mo hano tohi 'o e konga ma'uhinga 'o e hisitolia mo e kalatua mohu mo fonu ka e fihi mo loloto fau 'o Tonga.

'Oku pehe na'e tupu ai hono fetukutuku hono 'eiki Tangaloa mo hono kainga mei Toku ki he muifonua ko 'Utulei he he hangai ki Neiafu he Taulanga Puatalefusi he motu lahi ko Pangaimotu 'i Vava'u.

Ko e Tangaloa fakamuimui ko Viliami Telefoni kuo pekia 'a ia na'e to e Fotu ko e 'eiki matapule ma'u tofi'a 'o Leimatu'a ko e 'eiki ia 'a e Fotu lolotonga ko Samiu Latu.

Dr Hamilton lolotonga 'ene lea he hifoaki tohi ('Oku 'asi 'a e hakenga ki 'Ata he 'ata mo e Maka-o-'Oa mei mui 'i to'omata'u)
Dr Hamilton mo e tu'u'anga 'o Kolomalie he konga tokamalie 'o 'Ata
'Ata motu'a mei he motu ko 'Ata
Dr Hamilton mo e taha 'a e manupuna tu'ufonua faka'ofo'ofa 'o 'Ata
Visesio Siasau ko e 'atisi Tonga 'iloa lotolotonga 'ene lea (Na'a ne fa'a hake ki 'Ata lotolotonga 'ene 'ihe Folau Tautahi 'a Tonga pea na'e kau he ma'ungatala 'a Dr Hamilton)
10a. Otu mu'a mei hema ki mata'u: Foha Dr Hamilton, Meleseini Haitelenisia-'o-Fifita Lakepa Tuai ('Ata), Akesiumeimoana Tu'ula-'i-Kemipilisi Tuai ('Ata), Dr Hamilton 10b. 'Otu mui mei​ hema ki mata'u: Keneti Tuai ('Ata), Hoa mo e foha 'o Dr Hamilton, Halahala (Masalu) ('Ata), Paofesa Hufanga Dr Mahina, Sione Peau Tu'imana ('Ata) mo hono hoa Limiteti Tu'imana mo hina 'ofefine Salote Tu'imana ('Ata).

6 comments

 • Maamakamo
  Maamakamo Tuesday, 29 November 2016 22:09 Comment Link

  Malie lahi 'a e talanoa ko'eni pea huanoa kapau tetau toe lau 'a e tohi ni. 'Oku malie lahi ka toe fai ha fakatotolo ki 'Utulei mo Toku. Fakamalo atu ki he kaua ko ko'eni 'i he fakahoko e ngaue ;ahi ko'eni pea tokoni ke tau 'ilo ki he histolia e fonua.

  Report
 • Talamatangi
  Talamatangi Tuesday, 29 November 2016 14:30 Comment Link

  Unga
  Kataki 'o lau lelei e fekau ke tonu ho'o talanoa 'e talaki ki ho kau muimui he kaha'u. Ko 'Ata ne 'ave kinautolu ki 'Eua pea ko kau Toku ne 'ave ki 'Utulei. Ko Toku mo 'Ata ko e ongo motu kehekehe.

  Report
 • Ofa ki Ata
  Ofa ki Ata Tuesday, 29 November 2016 11:19 Comment Link

  Koe fa'ahinga kaveinga 'eni tonu ke manako kiai hotau kainga 'ikai ngata he'etau ako mei ai ka 'oku tokoni ki he 'ilo 'a e hakotupu 'o e fonua. Tuku e politiki ia ki he kakai 'oku nau 'ilo he 'oku fakaoli fau 'a e takitaha folahi mai hono ngata'anga. Fakafiefia e ngaue lahi ko'eni kuo hifoaki.

  Report
 • Ako Tutuku
  Ako Tutuku Tuesday, 29 November 2016 10:20 Comment Link

  Malo hono kei fakamanatu mai hotau tukufakaholo pea 'oku mahu'inga 'a e fekumi ki he kuohili tautefito ki he motu tupu'a ko 'Ata. Poupou atu ki he ngaue 'oku fai pea 'iai e faka'amu kema'u mai ha tatau e tohi ni.

  Report
 • Unga
  Unga Tuesday, 29 November 2016 09:41 Comment Link

  This is an excellent work and every Tonga will find it interesting to know our history. The decision made by the King to evacuate the people of Ata to 'Utulei, Vava'u is important to know. The King and his successors were born to be a leader. He loved his people. I can't wait to read this book.

  Report
 • lute Pepa
  lute Pepa Tuesday, 29 November 2016 05:25 Comment Link

  Thank you for your love for Tonga, I can't wait to read the book, or watch the movie if there's one...Again, malo 'aupito from the bottom of my heart.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top